Československá archeoastronautická asociace

  CZ 
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce
Odkazy


Stanovy Československé archeoastronautické asociace

Čl. 1
Název a sídlo
Název: Československá archeoastronautická asociace (dále jen „Asociace“)
Sídlo: Plzeň, Borská 19, CZ 320 22 
Čl. 2
Statut asociace
1. Asociace je dobrovolné, nezávislé sdružení, které sdružuje členy na základě společného zájmu.
2. Asociace je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíl činnosti asociace
1. Cílem Asociace je shromažďovat, analyzovat a zpracovávat sporné otázky vývoje lidské civilizace se zvláštním zřetelem na historii, archeologii, etnografii a další vědní obory, které mohou k jejich objasňování přispět a rozvíjet teoreticko-filozofické koncepce archeoastronautiky. 
2. asociace se hlásí k mezinárodnímu archeoastronautickému hnutí a proto navazuje a rozvíjí mezinárodní styky a spolupráci. 
Čl. 4
Členství
1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Asociace.
2. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada Asociace.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Kongresu,
e) zánikem Asociace.
5. Dokladem členství je průkaz, vydaný Radou Asociace. 
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen Asociace má právo:
a) účastnit se jednání Kongresu
b) volit orgány Asociace,
c) být volen do orgánů Asociace,
d) obracet se na orgány Asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) podílet se na plnění cílů Asociace,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Kongresem,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Asociace.
Čl. 6
Orgány asociace
Orgány asociace jsou:
a) Kongres
b) Rada Asociace
c) předseda
d) sekce
e) revizor
Čl. 7
Kongres
1. Kongres je nejvyšším orgánem Asociace.
2. Kongres tvoří všichni členové Asociace.
3. Kongres svolává Asociace podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá Kongres vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Asociace.
4. Kongres:
a) rozhoduje o změnách stanov Asociace,
b) schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu Asociace, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy Rady Asociace a revizora
d) rozhoduje o počtu členů Rady Asociace,
e) rozhoduje o zrušení členství na základě neplnění Stanov
f) rozhoduje o zrušení Asociace.
5. Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Kongres rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Asociace je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Asociace.
Čl. 8
Rada asociace
1. Rada Asociace je výkonným orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá Kongresu. Rada řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními Kongresu.
2. Členství v Radě vzniká volbou na Kongresu na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy. Skládá se z předsedy, místopředsedy, hospodáře, tiskového mluvčího a vedoucích sekcí.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 3 x ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost Asociace,
c) svolává Kongres,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Kongresu,
e) rozhoduje o přijetí za člena Asociace,
f) ustavuje a rozpouští sekce. 
6. Předseda Rady zastupuje Asociaci navenek a jedná jejím jménem, příp. další člen rady jím pověřený
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 24 měsíců nesejde usnášeníschopný Kongres, přebírá jeho pravomoci Rada.
Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje Asociaci navenek, jedná jejím jménem a rozhoduje o běžných záležitostech Asociace. Rozsah pravomocí předsedy stanoví Rada.
2. Předsedu volí Rada Asociace.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod Asociace.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady Asociace.
Čl. 10
Sekce
1. Počet sekcí se řídí zájmem členů Asociace o jednotlivé badatelské oblasti. Ustavuje i rozpouští je Kongres. 
2. V čele sekce stojí vedoucí, volený členy sekce. Je zároveň členem Rady. Za svoji činnost odpovídá Kongresu a Radě. 
Čl. 11
Revizor
1. Revizor je fyzická osoba, který působí jako kontrolní orgán Asociace. Je nezávislý na Radě, nesmí být jejím členem. Je volen Kongresem, kterému se také odpovídá. 
2. Revizor prověřuje finanční hospodaření Asociace, hospodárné využívání finančních prostředků, dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a usnesení Kongresu ve veškeré činnosti Asociace. Je oprávněn požadovat od všech orgánů Asociace bezodkladné projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Asociace a požadovat k nim příslušné vysvětlení. 
3. Každý člen má právo obrátit se na revizora ve všech věcech, týkajících se Asociace a jeho členů. Revizor je povinen věc prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích svých zjištění. 
Čl. 12
Zásady hospodaření
1. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) členské příspěvky 
c) dotace a granty,
2. Za hospodaření Asociace odpovídá Rada Asociace, která každoročně předkládá Kongresu zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Kongresem.
Čl. 13
Zánik asociace
1. Asociace zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Kongresu,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Kongres o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 14
Závěrečná ustanovení
1. Asociace se může jako právnická osoba stát členem jiných sdružení, pokud to stanovy těchto sdružení dovolují a pokud se pro členství vysloví Kongres. 

Schváleno Kongresem ČsAAA 07.11.2009

 (c) ČsAAA, 2009

poslední aktualizace 

07.03.2014

 
06. 09. 2009   sestavil...