Československá archeoastronautická asociace

  CZ 
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce
Odkazy


Stanovy Československé archeoastronautické asociace, přijaté 12.5.1990

HLAVA I. 

Pojem a cíle asociace 

Čl. 1 

Československá archeoastronautická asociace (dále jen Asociace) je nepolitickým zájmovým sdružením. Hlásí se k mezinárodnímu archeoastronautickému sdružení Ancient Astronaut Society s cílem stát se platnou součástí mezinárodního archeoastronautického hnutí. Proto navazuje a rozvíjí mezinárodní styky a spolupráci. Sídlo asociace je v Praze, působí na celém území ČSFR.
ČI. 2 Asociace shromažďuje, analyzuje a zpracovává poznatky ve čtyřech hlavních oblastech, které jako předmět její činnosti jsou zakotveny v Programovém prohlášení. Podporuje tvůrčí aktivitu a angažovanost svých členů, usiluje o rozvoj asociace v ČSFR.
HLAVA II.

Členství v asociaci 

Čl. 3

1) Členem asociace s může stát

a) každý občan ČSFR po dovršení 15 let

b) cizí státní příslušník

c) občan bez státní příslušnosti (bezdomovec),

který se ztotožňuje s Programovým prohlášením asociace a má zájem účastnit se rozvoje archeoastronautiky v ČSFR. Vstup do asociace je dobrovolný a potvrzuje se podáním přihlášky Přípravnému výboru (po ustavení Radě) asociace.

2) Překážkou členství v asociaci není politické ani náboženské přesvědčení, pokud není v rozporu se společenskými principy humanity, demokracie a československými zákony. 

Práva členů

Čl. 4 

1) Členové asociace po dovršení věku 18 let mají právo volit a být voleni do řídícího orgánu sdružení (Rady), jakož orgány a členy odvolávat. Podáním přihlášky se stávají členy asociace, vrcholným orgánem tohoto sdružení je kongres.

2) Členové mají právo zúčastnit se zasedání kongresů asociace a projednávat zde otázky, spojené s činností sdružení. 

3) Členové mají právo obracet se na řídící orgán sdružení a kritikou, náměty, připomínkami a žádostmi, které se týkají činnosti asociace, přičemž mají právo být nejpozději do 2 měsíců informováni o způsobu vyřízení těchto podnětů. 

4) Členové asociace mají právo účastnit se výzkumné, osvětové i publikační činnosti sdružení po předchozím podání žádosti u Rady, nebo na základě usnesení kongresu.

5) Členové mají právo být včas seznamováni s výsledky činnosti řídícího orgánu asociace, což se zpravidla děje prostřednictvím kongresu. 

Povinnosti členů 

Čl. 5 

1) Člen je povinen respektovat a dodržovat, jakož i plnit usnesení kongresů asociace.

2) Každý člen asociace je povinen vyvíjet svoji činnost v rámci sdružení v souladu s československými zákony. 

3) Každý člen je povinen napomáhat rozvoji asociace a hájit zájmy tohoto sdružení 

4) Člen asociace je povinen respektovat rozhodnutí Rady, pokud tato rozhodnutí nejsou v rozporu s usnesením kongresů asociace a zásadou ve smyslu čl.5 odst. 2 stanov. 

5) Člen asociace je povinen v termínu a v dané výši, jak stanoví výroční kongres, zaplatit členský příspěvek, jakož dodržovat zásady tvorby a užití fondu asociace. 

HLAVA III. 

Vrcholně orgány

ČI. 6 

Vrcholnými orgány asociace jsou kongres, rada, prezident. 
Kongres asociace 

Čl. 7 

Kongres je nejvyšším orgánem asociace a koná se nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Svolává jej Rada asociace. Rada má též za povinnost svolat mimořádný kongres, pokud o to požádá nejméně 1/4 členů asociace. 
Činnost kongresu

Čl. 8

1) Kongres asociace projednává a schvaluje zprávu o činnosti Rady asociace a stanoví zaměření činnosti celé asociace na další období.

2) Kongres projednává a schvaluje návrhy změn stanov asociace.

3) Kongres na návrh Rady na dobu 2 let volí prezidenta asociace - tentýž člen však do uvedené funkce může být volen nejvíce 3 volební období jdoucí za sebou. 

4) Kongres stanoví výši členských příspěvků.

5) Kongres rovněž na 2 roky volí Radu asociace a též je oprávněn uvedený orgán odvolat.

6) Kongres může z vlastního rozhodnutí, nebo na návrh Rady rozhodnout o vytvoření dalšího orgánu, nezbytného pro činnost asociace, například revizní komisi za účelem kontroly hospodaření s finančními prostředky. Takto vytvořený orgán může mít uplatnění jednorázové, nebo po celé funkční období 2 roky.

Čl. 9 Kongres asociace je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. Předložené návrhy a dokumenty jsou schváleny, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných.

O personálních otázkách rozhoduje nadpoloviční většina delegátů Kongresu. Volby orgánů probíhají tajným hlasováním.

HLAVA IV. 

Rada asociace

Čl. 10

Rada asociace je výkonný orgán sdružení. Její složení je zpravidla patnáctičlenné. Rada je volena kongresem na 2 roky.

Právo odvolávat členy Rady, nebo celý orgán má pouze kongres.

Práva Rady

Čl. 11

1) Rada má právo výkonného orgánu asociace a může přijímat rozhodnutí, platná pro celou členskou základnu, pokud nejsou v rozporu s usnesením kongresu asociace a československými zákony.

2) Rada má právo disponovat fondem sdruženi za účelem zajištění veškeré činnosti asociace.

3) Rada má právo uzavírat hospodářské smlouvy asociace a nese odpovědnost za jejich realizaci.

Povinnosti Rady

Čl. 12 

1) Rada asociace má nejen právo, ale i povinnost svolávat kongresy a připravovat jejich tématické zaměření. 

2) Rada je povinna nejméně jednou ročně kongresu předkládat zprávu o svojí činnosti a hospodaření. 

3) Rada navrhuje kongresu kandidáta na prezidenta asociace, návrh zpravidla podává na jednoho z členů ze svého středu.

4) Rada volí na dobu 2 roky statutárního zástupce prezidenta asociace, kandidát je členy Rady navrhován ze všech členů sdružení. 

5) Rada je povinna hájit zájmy asociace a jejích členů. 

6) Nejpozději do 2 měsíců vyřizuje náměty a připomínky členů asociace

HLAVA V. 

Prezident asociace

Čl. 13

Prezident asociace je volen kongresem na dobu 2 let zpravidla z řad členů Rady, avšak tentýž člen může být do uvedené funkce volen nejvíce po 3 volební období za sebou.

Zvolen může být pouze československý občan. Řídí a usměrňuje činnost Rady v duchu platných usnesení kongresů asociace.

Práva prezidenta 

Čl. 14

1) Prezident asociace má právo řídit jednání a podepisovat dokumenty a smlouvy. 

2) Prezident má právo vetovat a pozastavit rozhodnutí Rady, pokud takové rozhodnutí je v rozporu se zájmy asociace a usneseními kongresu. Za účelem rozhodnutí sporu se prezident odvolává k nejbližšímu kongresu. 

3) Prezident má právo podávat návrhy na doplnění členů Rady, tyto změny potvrzuje a schvaluje nejbližší kongres. 

Povinnosti prezidenta

Čl. 15

1) Prezident asociace předsedá jednání Rady. 

2) Radu svolává nejméně 4x do roka.

3) Je povinen respektovat přijatá usnesení Rady a kongresů s výjimkou případů, u kterých uplatní právo veta.

4) Prezident je povinen dbát, aby činnost Rady a celého sdružení byla prováděna na odpovídající odborné úrovni a tím se stala platnou součástí mezinárodního archeoastronautického hnutí.

HLAVA VI.

Pobočky asociace

ČI. 16

1) Pobočky asociace jsou zřizovány na území ČSFR v krajských, okresních městech a dalších místech a obcích, jestliže se o členství uchází nejméně 5 osob.

2) Pobočka si ze svého středu volí veřejným hlasováním nejméně tříčlenný výbor (předseda + členové) předseda je mluvčím pobočky.

3) Každá pobočka je metodicky řízena centrem asociace, svoji činnost vyvíjí v souladu s usneseními kongresů, Rady a podle vlastního programu.

4) Pobočka si vede vlastní evidenci členů, kterou vytváří dvojmo, jedno vyhotovení zasílá Centru asociace, změny v členské základně hlásí průběžně.

5) Jednotlivé případy konzultuje s Centrem asociace, provádí jejich dokumentaci, vede vlastni evidenci a archiv způsobem, aby získané materiály byly připraveny k využití pro vědeckou a publikační činnost.

HLAVA VII. 

Finanční prostředky a hospodaření

Čl. 17

1) K dosažení stanovených cílů a ke krytí běžných výdajů si asociace zřizuje vlastní fond, způsob je zakotven v Zásadách o tvorbě a užití fondu. 

2) Pobočky asociace mají v tvorbě a užití fondu právní samostatnost s podmínkou, že 30% zisku z členských příspěvků poskytnou do fondu Centra asociace.

3) Pobočky mají právo na Centru asociace požadovat dotace. 

4) Orgány a členové asociace jsou povinni nakládat s hodnotami a finančními prostředky sdružení hospodárně, za hospodaření odpovídají pověřeni členové v rámci své působnosti, přičemž se řídí obecně závaznými normami. 

5) V případě zrušení asociace se provede majetková likvidace, o způsobu rozhodne výroční (mimořádný) kongres.

HLAVA VIII. 

Čl. 18 

Odvolání - vyloučení

1) Odvolat lze jen takového člena asociace, který v ní vykonává funkci - odvolání nelze zaměňovat s vyloučením. Návrh na odvolání předkládá Rada kongresu, který o odvolání rozhodne. Návrh na odvolání kongresu nebo Radě může též podat kterýkoliv člen asociace, důvod musí být podstatný.

2) O vyloučení kteréhokoliv člena bez ohledu na jeho funkční zařazení vždy rozhoduje kongres. K vyloučení může dojít pro závažné porušení stanov asociace. Návrh na vyloučení podává Rada kongresu po řádném zdůvodnění.

HLAVA IX. 

Zánik členství

Čl. 19 


1). Členství v asociaci zaniká, pokud člen sám požádá Radu, nebo kongres o uvolnění, může tak učinit ústně nebo písemně. 

2) Dále zaniká úmrtím člena.

HLAVA X. 

Zánik asociace

Čl. 20

1) Asociace zanikne, pokud se tak rozhodne usnesením výročního nebo mimořádného kongresu. 

2) Též zanikne v případě, že celkový počet členů asociace klesne pod 10 (slovy deset).

3) Pobočka asociace zanikne, jestliže počet členů bude nižší, než 3 (slovy tři), v tom případě mohou zbývající členové pokračovat v činnosti v jiné pobočce.

HLAVA XI. 

Závěrečná ustanovení

Čl. 21 

1) Československá archeoastronautická asociace zahajuje svoji činnost dnem 12. května 1990. 

2) Asociace bude ke své činnosti užívat obdélníkové razítko.

ČsAAA Centrum, Dům kultury kovoprůmyslu, nám.14.října č. 16, Praha 5
Přípravný výbor ČsAAA

 (c) ČsAAA, 2009

poslední aktualizace 

07.03.2014

 
06. 09. 2009   sestavil...