Československá archeoastronautická asociace

  CZ 
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce
Odkazy


Programové prohlášení Československé archeoastronautické asociace

přijaté na ustavujícím kongresu dne 12.5.1990

Československá archeoastronautická asociace (ČsAAA) je zájmovou, nezávislou, nepolitickou organizací s právní subjektivitou spolku. Je otevřena všem občanům ČSFR od 15 let výše, kteří se ztotožňují s jejím programem, stanovami a zásadami hospodářské činnosti.
Obsah činnosti ČsAAA je zaměřen do čtyř následujících oblastí:

1) Studium a výzkum neidentifikovatelných létajících objektů, shromažďování informací o jeho výskytu a jejich analýza.
2) Studium a zkoumání sporných otázek vývoje lidské civilizace se zvláštním zřetelem na historii, archeologii, etnografii a další vědní obory, které mohou k jejich objasňování přispět.
3) Studium a výzkum hraničních jevů v oblastech psychotroniky, lidové medicíny a speciální diagnostiky geomagnetických a biofyzikálních jevů atd.
4) Rozvíjení teoreticko-filozofických koncepcí archeoastronautiky, jako specializovaného druhu lidské činnosti, promítajícího se ve všech výše uvedených oblastech činnosti ČsAAA.

Činnost asociace je rozvíjena Centrem se sídlem v Praze, které metodicky řídí pobočky a koordinuje jejich práci. V čele Centra stojí Rada ČsAAA jako nejvyšší výkonný orgán asociace.
Součástí programu ČsAAA je dále:

a) Vytvoření podmínek pro spoluúčast členů asociace na profesionálním archeologickém výzkumu ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV.
b) Vytvoření základního informačního systému se zpětnou vazbou mezi členskou základnou a Centrem ČsAAA.
c) Organizování akcí na záchranu ohrožených kulturních a historických hodnot ČSFR.
d) Vytváření vlastní materiálně-technické základny.
e) Zakládání archivů asociace, včetně centrálního archivu s informačním centrem ČsAAA.
f) Publicistická a vydavatelská činnost.
g) Pořádání tématických kurzů, přednášek, besed, výstav a dalších forem osvětové práce.
h) Rozvíjení mezinárodní spolupráce v rámci archeoastronautického hnutí a spolupráce s vědeckou a kulturní frontou doma i v zahraničí
ch) Rozvoj vedlejší hospodářské činnosti jako základ samofinancovatelnosti asociace.
i) Rozvoj vlastní experimentální a výzkumné činnosti. 

Činnost ČsAAA má tyto základní ideové cíle

1. Obohacovat všeobecné vzdělání občanů o poznatky, které byly u nás řadu let tabuizovány i zkreslovány. 
2. Napomáhat k upevňování těch etických norem a zásad v chování a jednání lidí, které jsou v souladu s obecnými principy demokracie a humanity. 
3. Napomáhat k překonávání všech bariér, jež jsou dosud překážkou budoucí mírové koexistence lidstva, kterou lze chápat jako základnu k přechodu lidstva na kvalitativně vyšší civilizační stupeň 

ČsAAA se hlásí ke všemu pokrokovému, čeho lidstvo ve svých dějinách dosáhlo s vědomím, že poznávání minulosti a přítomnosti je nejlepším vkladem budoucnosti.

ČsAAA se staví proti jakýmkoli formám intolerance názorové a ideové a politice konfrontace. Programové prohlášení je otevřeným dokumentem a platformou pro rozvíjení dialogu se všemi, kdo mají zájem se do činnosti asociace zapojit a napomáhat k jejímu začlenění do života demokratické společnosti.

 (c) ČsAAA, 2009

poslední aktualizace 

08.03.2014

 
06. 09. 2009   sestavil...