Československá archeoastronautická asociace

  CZ 
O ČsAAA
Stanovy
Program
Kontakt
Činnost
Publikace
Časopisy
Články
Informace
Pro zájemce
Odkazy

 


Historie

Usnesení ustavujícího kongresu Čs.AAA, konaného dne 12.května 1990 v Praze

I.Kongres bere na vědomí: - zprávu předsedy Přípravného výboru Čs.AAA o činnosti asociace v následujícím období.
II.Kongres schvaluje: 1.Programové prohlášení Čs.AAA 2.Stanovy Čs.AAA
3.Zásady tvorby a užití fondu Čs.AAA
4.Rozpočet Centra Čs.AAA na r.1990/91
5.Složení redakční rady časopisu "AAA" a změnu funkce šéfredaktora /pana Lenka místo pana Tachecího/
III.Kongres volí:
1. Radu asociace jako vrcholný výkonný orgán asociace, kdy všichni navržení kandidáti obdrželi potřebnou nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 
2. Prezidenta asociace prom. ped. Vladimíra Lišku.
3. Tříčlennou revizní komisi v čele s předsedou JUDr. Rádlem, pracovníkem FMPSV. 
Na návrh nově zvolené Rady kongres schválil čestné členství paní Dagmar Součkové a udělil funkci čestného prezidenta asociace in memoriam MUDr.Ludvíku Součkovi. 
IV.Kongres ukládá:  1. Počínaje rokem 1991 provádět odvody poboček z členských poplatků do Centra Asociace ve výši 50%. Zbývajících 50% zůstává na činnost dané pobočce. 
2. Vytvářet ve městech a obcích na celém území ČSFR pobočky Čs.AAA tam, kde je 5 členů asociace, a výše. Neprodleně nahlašovat Centru kontaktní adresu a jméno organizátorů poboček. 
3. Radě asociace - napomáhat všemi prostředky vzniku poboček a zahájení jejich činnosti a tyto dále metodicky řídit. 
4. Radě asociace - zpracovat bibliografii k samostudiu členů Čs.AAA a vydat ji pro potřebu členské základny v r.1990. 
5. Radě asociace - zpracovat tématický dílčí plán vydavatelské činnosti a zveřejnit v časopise "AAA".
6.Radě asociace - dokončit v r.1990 organizační a řídicí strukturu tak, aby bylo možné obsahově rozvinout činnost poboček Čs.AAA. 
7. Radě asociace - zahájit jednání k navázání kontaktů s odborníky, nebo československými institucemi, podílejícími se na výzkumném programu CETI a SETI, včetně případných kontaktů na tento program v zahraničí.
8. Činnost poboček i Centra rozvinout formou tématicky zaměřených Sekcí, aby bylo možné rozvíjet obsahovou náplň činnosti ČsAAA. 
9. Vytvořit vlastní lektorský sbor ČsAAA.
10. Radě asociace - pravidelně 1 x za pololetí pořádat porady předsedů poboček.
11. Uspořádat v listopadu 1990 řádný kongres Čs.AAA.
12.Nadále zkvalitňovat obsah časopisu "AAA" s tím, že členská základna rozvine přispívatelskou činnost do tohoto časopisu.
13. Radě asociace - vytvářet vlastní archiv a bibliotéku ke studiu za spolupodílu široké členské základny.
V Praze dne 12. května 1990

 (c) ČsAAA, 2009

poslední aktualizace 

07.03.2014

 
06. 09. 2009   sestavil...